Assignment 25613

2Al 3 Cl2 → 2AlCl3 (3.6 mol Al reacts with 5.3 mol Cl2) mol
b. 2H2 O2 → 2H2O (6.4 mol H2 reacts with 3.4 mol O2) mol
c. 2P2O5 6H2O → 4H3PO4 (0.48 mol P2O5 reacts with 1.52 mol H2O) mol
d. 4P 5O2 → 2P2O5 (14.5 mol P reacts with 18.0 mol O2) mol